Co? Gdzie? Kiedy? ...czyli formalności niezbędne przy budowie
 
Co Gdzie Co potrzebne Uwagi
1.
Wypis i wyrys z planu miejscowego Gmina - wydział architektury lub urbanistyki Wystarczy zamówienie Trzeba wnieść opłatę administracyjną
Decyzja o warunkach zabudowy Gmina - wydział architektury lub urbanistyki Wniosek Potrzebna tylko wtedy, gdy nie ma planu miejscowego
2.
Mapa geodezyjna Starostwo - wydział geodezji albo powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wystarczy zamówienie Do celów projektowych musi być zaktualizowana przez geodetę
3.
Techniczne warunki przyłączenia do sieci:

- energetycznej

- gazowej

- wodno-kanalizacyjnej

Lokalne przedsiębiorstwa Wnioski Trzeba dołączyć potwierdzenie prawa własności, np. wypis z k.w., mapę sytuacyjną; opłaty według cennika przedsiębiorstwa
4.
Wypis z księgi wieczystej Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego Wniosek Jest wydawany odpłatnie i tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w uzyskaniu wypisu
5.
Wypis z ewidencji gruntów Gmina - wydział geodezji Wniosek Jest wydawany odpłatnie i tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w uzyskaniu wypisu.
6.
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Starostwo - wydział gospodarki gruntami Wniosek Bez opłat, jeśli wyłączamy do 0,05 ha pod budowę domu jednorodzinnego
7.
Zezwolenie na wycięcie drzew Gmina - wydział ochrony środowiska Wniosek Bez opłat, gdy wycinka nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej
8.
Uzgodnienie projektu:

- z konserwatorem zabytków

- ze specjalistą ds. przeciwpożarowych (przyłącza gazowe, niektóre obiekty usługowe),

- z inspekcją pracy (gdy w budynku będą stanowiska pracy)

- z sanepidem (obiekty produkcyjne i usługowe)

Odpowiednie jednostki organizacyjne - Uzgodnienie może mieć formę postanowienia lub odpowiedniej adnotacji z pieczątką na projekcie; konieczność uzgodnień zależy od rodzaju inwestycji
9. Uzgodnienie przebiegu przyłączy Starostwo - Zespół Uzgadniania Dokumentacji - Jeśli projekty przygotowuje przedsiębiorstwo, to ono uzgadnia;
10. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia Starostwo - wydział architektury i budownictwa Formularz i oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości Roboty można rozpocząć, jeśli urząd w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu
11. Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) Starostwo - wydział architektury i budownictwa Wniosek, projekt, oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, zaświadczenie, że projektant należy do izby samorządu zawodowego Gdy nie ma planu, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
12. Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda - Składa się za pośrednictwem starostwa
13. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Starostwo - wydział architektury i budownictwa Wniosek Jeśli mają być wprowadzone istotne zmiany w projekcie
14. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Starostwo - wydział architektury i budownictwa Wniosek Musi być zgoda poprzedniego inwestora. Należy sprawdzić, czy poprzedni właściciel decyzji posiadał prawo majątkowe do dysponowania projektem (czy całość projektu została rozliczona z projektantem).
15. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót (rozbiórki) wymagających pozwolenia na budowę Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego Formularz i oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli został ustanowiony) o przyjęciu obowiązków oraz zaświadczenie, o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego Roboty można rozpocząć po upływie 7 dni
16. Dziennik budowy Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego Wniosek Wpisów w dzienniku mogą dokonywać: kierownik budowy (odpowiada za prowadzenie dziennika), inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor, projektant, geodeta, pracownicy nadzoru budowlanego
17. Tablica informacyjna Zamawia się prywatnie - Za umieszczenie tablicy odpowiada kierownik budowy
18. Inwentaryzacja powykonawcza Geodeta - Dołącza się ją do zawiadomienia o zakończeniu budowy
19. Odbiory:

instalacji elektrycznej

instalacji gazowej

instalacji

wod.-kan.

przewodów kominowych

Przedstawiciele zakładów - Protokoły odbiorów dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy
20. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego Formularz oraz oświadczenia kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu, dziennik budowy Do użytkowania można przystąpić, jeśli urząd w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu
21. Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego Wniosek i dokumenty takie jak przy zgłoszeniu zakończenia robót oraz wymagane uzgodnienia Jeśli wymagane
22. Numer posesji Gmina - wydział geodezji Wniosek o nadanie numeru porządkowego
23. Zmiana danych w ewidencji gruntów Gmina - wydział geodezji  Wniosek Trzeba dołączyć dokument potwierdzający te zmiany
24. Wpis do księgi wieczystej Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego Wniosek Trzeba dołączyć dokument stanowiący podstawę do wpisu (wypis z ewidencji gruntów, postanowienie sądu, umowę); wysokość opłaty zależy od rodzaju wpisu
25. Meldunek Gmina - wydział spraw obywatelskich Formularz Gdy poprzednie miejsce zameldowania było w innej gminie, trzeba dostarczyć zaświadczenie o wymeldowaniu
26. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania Starostwo - wydział architektury i budownictwa Formularz Potrzebne będzie pozwolenie na budowę, jeśli będą wykonywane roboty wymagające takiego pozwolenia

www.archirek.pl