Ważniejsze artykuły w książkach zbiorowych, wstępy, posłowia, redagowane książki
Poznawanie Miłosza 3, 1999-2010. "Struktura i autorytet. Julian Przyboś i Czesław Miłosz w poezji współczesnej", red. Aleksandra Fiuta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011
Stefania Zahorska wobec dwóch totalitaryzmów, W: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących 1918 - 1939, red. E. Graczyk, M. Graban- Pomirska, K.Cierzan, P. Biczkowska, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 219 - 230.
Kobiece fetysze w poezji Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, W; Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Wydwanictwo Elipsa, Warszawa 2011, s. 283- 290.
2011: wywiad z Jackiem Bocheńskim, w książce: Wtedy. Rozmowy z Jackiem Bocheńskim, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 282 - 306.
Stefania Zahorska, wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje. Wybór, wstęp, opracowanie Anna Nasiłowska, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, 360 stron, wybór fotografii.
Napisać kobietę... Dyskusje polsko - bułgarskie w latach transformacji, Describing a woman, Bulgarian and Polish discussions during the Years of Transitions, Bilingual: Polish - Bulgarian edition, witch English resume, tom pod redakcją Magdy Karabełowej i Anny Nasiłowskiej, Ośrodek Wydawniczy Bojan Penew, Sofia 2009, s 239, tamże: Kobiety, dyskurs, literatura w Polsce i w Bułgarii, s. 19-29
Barbarzyńca po latach, W: Herbert na językach, Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce na świecie, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2010, s. 114 -124.
Zmarnowane szanse kulturalne dwudziestolecia, W: Nowe dwudziestolecie (1989 - 2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy,red. H. Gosk, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2010, s.168 - 170.
Literatura po 1989 roku- czy czas na podsumowania? W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989 - 2009, Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I.Iwiasiów, Szczecin 2008, s. 53- 60
Polnische Literatur nach 1989 (inna wersja) W: Länderbericht Polen, hrsg. Dieter Bingen/ Krzysztof Ruchniewicz, Byndeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, s. 510 - 522
Polnische Literatur 1939 - 2000 - Ausgewälte Probleme, W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur, Ubersatzt von B. Sekulski, IBL, Warszawa 2007, 283 - 317
Literatura lat osiemdziesiątych - czy warto o niej pamiętać w: (NIE)OBECNOŚĆ pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. red H.Gosk B.Karwoska, strony 424-434, wyd. Elipsa, Warszawa 2008.
Teoria przeciw historii? Problemy syntezy, w: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak - Sokołowski, Universitas, Kraków 2007, s. 333- 348.
Maria Kuncewiczowa i Polski PEN Club 1939-1943 W: Polski Pen Club, Księga pamiątkowa, red. A. Pomorski, OPEN 2005, s.307-328 i wybór dokumentów archiwalnych: 329- 349.
Maria Kuncewiczowa i Polski PEN Club 1939-1943 W: Polski Pen Club, Księga pamiątkowa, red. A. Pomorski, OPEN 2005, s.307-328 i wybór dokumentów archiwalnych: 329- 349.
Le Romantisme polonais In: Le romantisme aujourd’hui. Rencontres de Sache, Est, Samuel Tastet Bucarest 2005, s. 60 - 66.
Śmierć w ogrodzie miłości W: Poezja Leopolda Staffa, Interpretacje, red. A. Czabanowska- Wróbel, P. Próchniak i M. Stala, Kraków 2005, s. 183- 198.
Pytania o poezję W; Polonistyka w przebudowie, Materiały ze Zjazdu Polonistów, t. I, Universitas, Kraków, s. 622 - 630. Przekład na język bułgarski w czasopiśmie: “Kritika” 2005 nr 3-4.
Polish Literature 1939-2000, Selected Issues, In: Cent Centuries of Polish Literature, transl. D. Sax, A.H. Warszawa 2004, s. 228 - 254.
Jarosław Iwaszkiewicz, Salvadore Quasimodo, deus image de la Sicile, In: Salvadore Quasimodo, un Premio Nobel dimenticato, ed. Neria De Giovanni, Nemapress 2004, s. 69- 71.
Tożsamość kobieca w literaturze polskiej XX wieku: między androgynicznością a esencjalizmem, W:Narracja i tożsamość II, Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R.Nycz, IBL, Warszawa 2004, s. 282 -299.
Postmodernizm i modernizm w poezji polskiej po1989 roku, w: na tropach modernizmu i postmodernizmu. Interpretacje literackie i kulturologiczne na początku trzeciego tysiąclecia, “ojan Panew” Sofia 2004, s. 121-130, tamże: tłumaczenie tego tekstu na język bułgarski.
Dyskurs krytyczny Artura Sandauera, W: Sporne postaci literatury polskiej. Krytycy, red. A. Brodzka -Wald i T. Żukowski, IBL, Warszawa 2003, s. 109- 128.
Lagiernyj moral‘, - tri polskije knigi o łagieriach: B. Obertynska, B. Skarga, G. Herling - Grudziński, W: Rossija - Polsza, Obrazy i stereotypy w literaturie i kulturie, “Indrik“, Moskwa, 2002, s. 292 - 309.
Stawisko: The Home of Jarosław Iwaszkiewicz, In: Framing the Polish Home, Postwar Cultural constructions of Hearth, Nation and Self, ed. by B. Shallcross, Ohio University Press Athens, 2002, s. 237- 264.
Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, IBL, Warszawa, 2001, s.292.
Czułe słowa. O korespondencji Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, W; Maski współczesności, o literaturze i kulturze XX wieku, red. L. Burska, M. Zaleski, IBL, Warszawa 2001, s. 186 - 193.
Dziedzictwo Zofii. Szlacheckie wzorce obyczajowe w prozie kobiet XX wieku, W: Ciało. Płeć, Literatura, Prace ofiarowane G. Ritzowi, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 171 - 196.
Komediantka i Fermenty. Dwie powieści o (jednej) kobiecie W; Reymont. Dwa końce wieku, red. M. Swat - Pawlicka, Kraków 2001, s. 68 - 79.
“Austeria” Juliana Stryjkowskiego, W; Rytmy prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną, red. T. Marciszuk, Stentor Warszawa 2000, s. 69- 81.
Polskie wesela, W: tematy i pryzmaty. Studia o prozie polskiej XX wieku red. A. Brodzka, Z. Ziątek, Ossolineum, Wrocław 2000 s. 125-134.
Marian Pankowski - pisarz do odkrycia, posłowie do: Polak w dwuznacznych sytuacjach, z Marianem Pankowskim rozmawia Krystyna Ruta- Rutkowska, IBL, Warszawa 2000, s. 143- 152.
Wierzyński i ideologia sanacji (wokół “Wolności tragicznej”) w: Lektury polonistyczne, red. R. Nycz, t.II Universites, Kraków 1999, s. 73- 8
Dzicy i barbarzyńscy klasycy w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, IBL, Warszawa 1998, s. 459-476.
Kasandra z Klagenfurtu, w: Ingeborg Bachmann, Przypadek F, posłowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997, s. 137- 142.
O przekładzie, posłowie do: Shakespeare, Sonety, przeł Marian Hemar, Burchard Edition.
Krzyk Julii i czarodziejstwo słów, wstęp do edycji: Halina Poświatowska, Dzieła, t. 1, Kraków 1997, s. 5-22.
Ciemne i jasne wiersze Grochowiaka, W: Sporne postaci literatury współczesnej. Następne pokolenie, red. A. Brodzka i L. Burska, IBL, Warszawa 1997, s.7 - 16.
Kot Szymborskiej W; Marta Fox, Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało, Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu, Katowice 1996, s. 47 - 51.
Zbigniew Herbert: Pan Cogito ma kłopoty, W: Sporne postaci literatury współczesnej, red. A. Brodzka-Wald i L. Burska, IBL Warszawa 1996, s. 7-22.
Wierzyński i ideologia sanacji, W: Literatura i władza, IBL, Warszawa 1996, s. 207- 219.
Neue Wirklichkeit, alte Sprachtabus, In: Enttabuisierung, Essays zur russischen ud polnischen Gegenwartsliteratur, hrg. J-U Peters, G. Ritz, Peter Lang, Bern,1996, ss. 189-194.
Struktura i autorytet. Julian Przyboś i Czesław Miłosz W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, IBL, Warszawa 1994, s.63- 82.
Struktura i autorytet. Julian Przyboś i Czesław Miłosz W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, IBL, Warszawa 1994, s.63- 82.
Trzy krzesła, w: Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, IBL, Warszawa 1993, s. 191- 203.
Muza współczesna, w: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, E. Sarnowska - Temeriusz, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 69 - 76.
Topika, motywy, tematy, tamże, s.1078 -1083.
Poezja, tamże 809 - 818.
Parabola, paraboliczność, tamże, s.763 - 768.
Nowa Fala, tamże, s.713 - 717.
Klasycyzm, tamże, s.453- 460.
Alegoria, alegoryczność, W: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, Ossolineum, Wrocław 1992, s.19-24.

home