Dostęp do drogi publicznej

Każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Jeżeli dostęp ten odbywa się przez inną działkę (prywatną drogę lub przejazd przez cudzą niepubliczną nieruchomość), to na działce tej powinna być ustanowiona służebność przejścia, przejazdu i przeprowadzenia sieci. Bez takiej służebności geodeta nie ma prawa wydzielenia działki ani zniesienia współwłasności dla działki. Należy jednak zadbać by zapis o służebności znalazł się w umowie sprzedaży w akcie notarialnym. Brak zapisu, że służebność jest bezpłatna, może nas słono kosztować w przyszłości, gdy właściciel drogi dojazdowej naliczy nam myto. Służebność taka wpisywana jest do Księgi Wieczystej w dziale III. Brak dokumentów stwierdzających dostęp do drogi publicznej będzie podstawą do odrzucenia wniosku o Pozwolenie na Budowę.

Minimalna szerokość jezdni drogi dojazdowej do działki powinna wynosić 3 m. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszojezdnego, pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.