Odległości

Budynki na działce budowlanej należy sytuować w odległości co najmniej 4 m od granicy z działką sąsiednią, jeżeli ściana z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwrócona jest w kierunku tej granicy. W przypadku ściany bez otworów, można tą odległość zmniejszyć do 3 m. Odległości liczone są od zewnętrznego lica ścian, a okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, tarasy, schody zewnętrzne i inne tego typu elementy mogą zbliżyć się do granicy działki na odległość 1,5 m.

Przepisy dopuszczają zmniejszenie odległości dla ścian bez okien do 1,5 m lub usytuowanie jej na granicy, jeżeli wynika to z ustaleń Planu Miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepisy te można również stosować przy wąskich działkach, których szerokość jest mniejsza niż 16 m.

W przypadku domów bliźniaczych i szeregowych oraz innych sytuowanych w ostrej granicy, ważne jest, że nie mogą być one dłuższe i wyższe od sąsiedniego budynku, z którym się stykają, w pasie o szerokości 3 m wzdłuż rozdzielającej je granicy.

W zabudowie jednorodzinnej odległość śmietnika od okien i drzwi nie może być mniejsza niż 3 m, a od granicy działki 2 m. Można ustawić śmietnik bezpośrednio przy granicy z drogą, a także z działką sąsiednią, jeżeli stykać się będzie z podobnym śmietnikiem sąsiada.

Na działce budowlanej mamy obowiązek zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych (określoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania), w garażu i/lub poza garażem, na utwardzonym placu o wymiarach min. 2,30x5,00 m.

„Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie

2) ...”

Zacytowałem tu obszerny fragment pkt 1 par. 19 z Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ze względu na zapis, jaki pojawił się w marcu 2009 roku, w którym nie rozróżniono zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, w wyniku czego, przepis nakazuje na działce w zabudowie jednorodzinnej zachowanie odległości 7 m od okien domu do miejsca postojowego na własnej działce. Na ten przepis nakłada się jeszcze następny punkt, mówiący, że odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m w przypadku do 4 stanowisk włącznie.

Poza określonymi wyżej odległościami trzeba wziąć pod uwagę dopuszczalną minimalną odległości budynku od drogi publicznej, uzależnionej od klasy drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa). Odległości te będą określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania jako nieprzekraczalna linia zabudowy. W Planie Miejscowym mogą też znaleźć się zapisy o obowiązującej linii zabudowy, co oznacza, że budynek powinien stanąć dokładnie w tej linii (np. dla uzyskania pierzei placu miejskiego).

Nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczające możliwość pełnego wykorzystania działki, pojawią się również w przypadku sąsiedztwa z rowem melioracyjnym, wodami otwartymi (jeziora, stawy, rzeki, kanały), granicą lasu, cmentarza, pasem linii energetycznej, przepompownią lub oczyszczalnią ścieków, ujęciem wody pitnej i innymi elementami wymagającymi strefy ochronnej, w tym również strefy ochrony krajobrazu, Parków Narodowych, stref archeologicznych, pasów migracyjnych zwierząt, stref ochrony rolniczej i hodowlanej itp.

Informacje na ten temat znajdą się w Miejscowym Planie Zagospodarowania dostępnym w Gminie oraz w Wypisie i wyrysie z tego Planu dotyczącym działki.