Szerokość i wielkość działki

Przy kupnie działki zwróćmy uwagę na jej szerokość. Należy pamiętać, że nasz wymarzony dom musi się na niej zmieścić, z uwzględnieniem czterometrowej odległości od granicy działki. Czyli szerokość działki musi być szersza o min 8 m niż szerokość planowanego domu. Dopuszcza się zmniejszenie odległości domu od granicy działki do 3 m, ale tylko gdy ściany zwrócone w kierunku granicy są bez okien i otworów drzwiowych. Odległości te liczymy od zewnętrznej płaszczyzny wykończenia ściany, nie wliczamy jednak tu okapów, gzymsów, balkonów lub daszków nad wejściem, a także takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnie lub rampy. Powyższe elementy mogą być oddalone o 1,5 m od granicy działki.

Wymagania te nie dotyczą oczywiście budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, ustawianych na granicy, na styku z drugim podobnym budynkiem. Zabudowę taką powinien jednak dopuszczać Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego.

Wyjątkiem są jednak tzw. działki wąskie, czyli działki o szerokości poniżej 16 m, gdzie ściana budynku, bez otworów okiennych i drzwiowych, może być sytuowana w odległości nie mniejszej 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio w granicy (jak dla budynków szeregowych i bliźniaczych. W takich wypadkach sąsiednia działka budowlana zostaje objęta obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane, co powoduje konieczność dodatkowych uzgodnień, ze względu na wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu działki sąsiada.

W naszym katalogu nie podajemy minimalnej długości działki, ze względu, na obowiązywanie różnej minimalnej odległości budynku od drogi, wynikającej z klasy przylegającej drogi, lub z zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieprzekraczalnych linii zabudowy. Ważnym elementem jest też minimalna powierzchnia biologicznie czynna, jaką trzeba zachować na działce po wybudowaniu domu i powierzchni utwardzonych, takich jak podjazdy, chodniki, tarasy, schody terenowe itp. Wszystko to decyduje o minimalnej wielkości działki, która w różnych miejscach może być różna dla takiego samego budynku.